PRISOTNI GOSTI

Prisotni 8 gostov .

PRIJAVA ZA UČITELJE

PRIHAJAJOČI DOGODKI

16. 12. 2019  -  Nastop učencev Stari trg

18. 12. 2019  -  Koncert učencev GŠ (Dvorana GŠ ob 19. uri)

19. 12. 2019  -  Koncert orkestrov - glasbena matineja (Kulturni dom Cerknica ob 10. uri)

19. 12. 2019  -  Koncert orkestrov (Kulturni dom Cerknica ob 19. uri)

25. 12. 2019  -  BOŽIČ

26. 12. 2019  -  DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

26. 12. 2019 do 02. 01. 2020  -  Novoletne počitnice

01. 01. 2020 in 02. 01. 2020  -  NOVO LETO

03. 01. 2020  -  Pouka prost dan

20. 01. 2020 do 30. 01. 2020  -  Letni izpiti (zimski rok)

21. 01. 2020  -  Nastop učencev Rakek

22. 01. 2020  -  Koncert komornih skupin (Dvorana GŠ ob 19. uri)

23. 01. 2020  -  Nastop učencev Cerknica

27. 01. 2020  -  Nastop učencev Stari trg

30. 01. 2020  -  1. ocenjevalna konferenca

31. 01. 2020  -  Konec I. ocenjevalnega obdobja

01. 02. 2020  -  Začetek II. ocenjevalnega obdobja

03. 02. 2020 do 07. 02. 2020  -  23. predtekmovanje mladih glasbenikov RS

10. 02. 2020  -  Nastop učencev Stari trg

11. 02. 2020  -  Nastop učencev Rakek

13. 02. 2020  -  Nastop učencev Cerknica

17. 02. 2020 do 21. 02. 2020  -  Zimske počitnice

 

Katalog informacij javnega značaja


Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega
področja zavoda
Osnovno glasbeno izobraževanje
 
Zavod - lokacija
Glasbena šola Frana Gerbiča Cerknica, Partizanska cesta 9, 1380 Cerknica tel. 01/705-07-30 , 01/705-07-33
Organigram zavoda Organigram zavoda
 
Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba: Milivoj Matkovič, ravnatelj, tel. 01/705-07-30
 
Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oz. evropskega registra predpisov)
Notranji predpisi Odlok o ustanovitvi Glasbene šole Frana Gerbiča Cerknica
Odlok o spremembi akta o ustanovitvi
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
Navodilo za upravljanje s tveganji  na glasbeni šoli
Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti
Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti
Pravilnik o rabi, varovanju in uničenju pečatov
Pravilnik o računovodstvu
Pravilnik o popisu
Pravilnik o izvajanju postopkov javnih naročil
Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
Pooblastilo za vodenje zbirk
Hišni red
Poslovnik o delu sveta staršev
Pravila Glasbene šole Frana Gerbiča Cerknica
Sklep o ustanovitvi šolskega sklada Glasbene šole Frana Gerbiča Cerknica
Pravila sklada Glasbene šole Frana Gerbiča Cerknica
Navodila o opravljanju izpitov učencev, ki niso vpisani v glasbeno šolo
Pravila šole
 
Državni predpisi Povezave na državni register predpisov, ki veljajo za področje delovanja zavoda:
- Ministrstvo za šolstvo in šport: www.mss.gov.si
- Uradni list RS: www.uradni-list.si
- Državni zbor: www.dz-rs.si Zakon o zavodih
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Zakon o šolski inšpekciji
Zakon o delovnih razmerjih
Zakon o javnih uslužbencih
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Zakon o javnih financah
Zakon o računovodstvu
Zakon o javnih naročilih
Zakon o varstvu osebnih podatkov
Zakon o glasbenih šolah
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Zakon o splošnem upravnem postopku
Kolektivna pogodba za javni sektor
Kolektivna pogodba za dejavnost VIZ
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v VIZ v nazive
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju VIZ
Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v GŠ
Pravilnik o šolski dokumentaciji v GŠ
Pravilnik o šolskem koledarju za GŠ
Pravilnik o publikaciji v GŠ
Pravilnik o izvajanju pouka v GŠ
Pravilnik o normativih in standardih v GŠ
Pravilnik o smeri strokovne izobrazbe, ki jo morajo iemti učitelji, korepetitorji in knjižničarji v GŠ
Pravilnik o šolskem redu v GŠ
Pravilniki in uredbe za glasbeno šolstvo
Pravilnik o zbiranju in varstvu podatkov v glasbenih šolah 
 
Predpisi EU Povezava na evropski register predpisov:
EU portal: http://e-uprava.gov.si/e-uprava/

Evropska zakonodaja
Direktiva 2003/98/ES
 
Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov predlog predpisov www.mss.gov.si
 
Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov Letni delovni načrt zavoda za posamezno šolsko leto
Finančni načrt zavoda
Poročilo zavoda o doseženih ciljih in rezultatih za preteklo šolsko leto
Letno poročilo za koledarsko leto
Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ Postopek imenovanja ravnatelja zavoda
Prijavno-sprejemni postopek za vpis v glasbeno šolo
Izvedba volitev predstavnikov zaposlenih v svet
Izvedba pridobitve soglasij za napredovanje strokovnih delavcev v nazive
Odločanje o pritožbah in dajanje informacij javnega značaja
Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Interni seznam katalogov zbirk osebnih podatkov Katalog evidence o zaposlenih delavcih
Katalog evidence o stroških dela
Katalog zbirke podatkov o učencih, vpisanih v glasbeno šolo in starših oz. skrbnikih, če gre za mladoletne učence
Katalog zbirke podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih listinah
Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk       /
 
Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa Šolski koledar za tekoče šolsko leto
Obvestilo o šolskih pristojbinah za šolsko leto
Navodila o opravljanju izpitov učencev, ki niso vpisani v GŠ

Na naši strani uporabljamo piškotke. Z nadaljnjim brskanjem po našem spletnem mestu se strinjate z uporabo piškotkov. Informacije o piškotkih.

Kliknite na spodnji gumb, če se strinjate z uporabo piškotkov.