PROGRAM

V glasbeni šoli se izobražujejo predšolski otroci, učenci osnovnih šol, dijaki, vajenci in študentje po programih osnovnega glasbenega izobraževanja.

Te programe predstavljajo:
•    predšolska glasbena vzgoja – PGV (starost 5 let),
•    program glasbena pripravnica – GP (starost 6 let),
•    glasba (instrument, petje, NGL, solfeggio, orkester, komorna igra).

Za naše delo sta značilni dve obliki pouka:
•    individualni pouk,
•    skupinski pouk.

Glasbeni program vsebuje obvezne predmete, določila o korepeticijah in nastopih učencev, za zelo nadarjene učence pa še dodatni pouk za seznanjanje z obsežnejšim in zahtevnejšim programom oziroma dodatne priprave na državna in mednarodna tekmovanja.

Predmetniki določajo obvezne predmete za nižjo in višjo stopnjo glasbene šole, tedensko oziroma letno število ur pouka ter način izvajanja pouka.

Učni načrti določajo vsebino predmetov, cilje in standarde znanj. Pouk instrumentov in petja poteka individualno, dvakrat tedensko, ura individualnega pouka traja 30 oz. 45 minut. Pouk nauka o glasbi, solfeggia, predšolske glasbene vzgoje, glasbene pripravnice, orkestra in komorne igre poteka skupinsko enkrat ali dvakrat tedensko.

Za zelo nadarjene in uspešne učence se lahko od drugega razreda dalje organizira dodatni pouk, upoštevajoč merila, ki jih predpisuje 17.-19. člen Pravilnika o izvajanju pouka v glasbenih šolah. O uvedbi dodatnega pouka odloča učiteljski zbor šole na predlog učitelja oz. izpitne komisije po posvetovanju z učencem in njegovimi starši oz. ravnatelj po pridobitvi soglasja ministrstva za šolstvo znanost in šport.

Komorna igra in orkestri so tudi obvezni predmeti, ki jih učencu določi učitelj predmeta glede na predmetnik in presojo o učenčevih sposobnostih.

O ŠOLI

VPIS

PROGRAM

ŠOLSKE PRISTOJBINE

IZPITI

ŠOLSKI KOLEDAR

ZGODOVINA ŠOLE

DOSTOPNOST