Zgodovina

Začetki

Glasbena šola Frana Gerbiča je javni vzgojno izobraževalni zavod z matično šolo v Cerknici, Partizanska 9, 1380 Cerknica. Šola deluje na območju treh občin: Cerknica, Loška dolina in Bloke. V svojem sestavu ima tudi dislocirane oddelke: Rakek, Stari trg in Nova vas.
Glasbena šola Frana Gerbiča Cerknica je članica Zveze primorskih glasbenih šol (ZPGŠ) in Zveze slovenskih glasbenih šol (ZSGŠ). Slednja je bila na kongresu leta 1993 sprejeta kot polnopravna članica v Evropsko zvezo glasbenih šol (EMU).
Šola deluje na podlagi določil Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Odloka o ustanovitvi javnega zavoda ter Zakona o glasbenih šolah.

Rojstna hiša Frana Gerbiča

Ustanovitev

Občinski ljudski odbor Cerknica je na seji zbora proizvajalcev dne 05.04.1958 sprejel Odločbo o ustanovitvi nižje glasbene šole. Za vztrajnost in prizadevnost, da je do ustanovitve prišlo se lahko zahvalimo: Ivanki Meden, Ivanki Rogelj, Ivi Šušteršič, Danici Vrabec, Viktorju Žnidaršiču in Romanu Gorjanu. Omenjeni so v okviru Društva prijateljev mladine na Rakeku bili glavni pobudniki za ustanovitev glasbene šole. Glasbena šola se je imenovala Nižja glasbena šola Rakek. V odločbi je bilo zapisano, da je sedež na Rakeku in da šola deluje kot občinski upravni proračunski zavod. Upravlja in vodi jo ravnatelj, učiteljski zbor in šolski odbor. Leta 1960 je bil odprt prvi dislociran oddelek v Cerknici in leta 1963 v Starem trgu. Šola je s tem imenom delovala dobra štiri leta.

 

Na Rakek so se vozili tudi učenci iz Logatca. Želje in hotenja le-teh so nevzdržno terjale ustanovitev redne, javne glasbene šole tudi v Logatcu. Tako sta 9. maja 1963 Občinski ljudski odbor Cerknica in Občinski ljudski odbor Logatec ustanovila medobčinski zavod za glasbeno vzgojo za občini Cerknica in Logatec. Šola se je po novem imenovala Notranjski zavod za glasbeno vzgojo Fran Gerbič, sedež Rakek. Zavod so sestavljali naslednji oddelki: Rakek, Cerknica, Stari trg, Gorenji in Dolenji Logatec. Registriran je bil pri Okrožnem gospodarskem sodišču v Ljubljani. Kot predmet poslovanja je v sklepu v registru navedeno, da je njegova dejavnost osnovna glasbena vzgoja po sodobnih načelih in pridobitvah splošne in posebej glasbene kulture.Zavod skrbi za razvoj glasbene vzgoje na osnovnih šolah in za pomoč amaterskim glasbenim skupinam. Leta 1965 je bil odprt dislociran oddelek v Novi vasi. Na pobudo takratnega ravnatelja Mirka Rebolja se je zavod poimenoval po izjemni glasbeni osebnosti Franu Gerbiču, ki je bil rojen v Cerknici. Vendar je bilo delovanje tega zavoda kratko.

 

V Gorenjem in Dolenjem Logatcu se je število učencev, ki so bili vpisani v glasbeno šolo gibalo med 70 in 80. Učiteljski zbor je komaj dohiteval želje in potrebe po glasbeni izobrazbi. Poučevali s klavir, harmoniko, violino, kitaro, trobila in pihala. Za glasbeno šolstvo nasploh velja, da niso bile bisage nikoli kaj prida polne. Leta 1966 je logaškemu občinskemu proračunu začelo primanjkovati denarja. Po mnenju tedaj vplivne gospe se je bilo seveda najlažje odpovedati glasbeni poli, ker le-ta ni bila obvezna. Še več, glasbeno šolo je treba jemati kot luksus, kdor si ga želi naj si ga plača sam; občinski proračun pač ni za luksus. Odločitev je bila glasna in jasna, a ne prav globokoumna. Leta 1966, natančneje 20. decembra je glasbena šola na Logaškem za daljši čas trdno zaklenila vrata za seboj. Niti toliko volje ni bilo pri logaških občinarjih, da bi poskrbeli denar za dokončanje šolskega leta ali vsaj do konca polletja. Glasbena šola v Logatcu je bila ponovno ustanovljena šele leta 1972.

 

Tako je bil 20.12.1966 Notranjski zavod za glasbeno vzgojo Fran Gerbič, sedež Rakek ukinjen. Na območju občine Cerknica je šola nadaljevala s svojim poslanstvom. Po novem se je imenovala Glasbena šola Frana Gerbiča, sedež Rakek. Svoje dislocirane oddelke je še razširila z odprtjem oddelkov v Grahovem in Begunjah. V okviru dislociranega oddelka Stari trg so učitelji krajši čas poučevali tudi v Prezidu in Čabru. Dislocirana oddelka v Grahovem in Begunjah sta bila po dveh letih ukinjena.

 

V naslednjih letih delovanja šole je bilo s strani ravnatelja večkrat predlagano, da bi se sedež šole preselil v Cerknico, ker je bil ta oddelek po številu učencev najmočnejši; pa tudi Fran Gerbiča, po katerem nosi šola ime, je bil rojen v Cerknici. Iz tega gledišča bi bilo bolj logično, da bi bil sedež šole v Cerknici, saj so bile tudi vse institucije, s katerimi je glasbena šola poslovale, v Cerknici. Pobudo je podprla tudi občina. Zataknilo pa se je pri Rakovčanih, ki se s tem niso strinjali. Glede na to, da so bili oni glavni pobudniki za odprtje glasbene šole, so zahtevali, da sedež ostane na Rakeku. Tako je do spremembe sedeža prišlo šele 14. januarja 1987. Pa tudi takrat ni šlo prav gladko. Zato je občina postavila pogoj, da se z dodelitvijo novih prostorov v Cerknici prenese tudi sedež šole. Od takrat in vse do današnjih dni je sedež šole v Cerknici in se imenuje Glasbena šola Frana Gerbiča Cerknica, Partizanska 9 . V sestavi ima šola dislocirane oddelke Rakek, Stari trg in Nova vas.

O ŠOLI

VPIS

PROGRAM

ŠOLSKE PRISTOJBINE

IZPITI

ŠOLSKI KOLEDAR

ZGODOVINA ŠOLE

DOSTOPNOST